Back to libqt4pas PTS page

Accepted libqt4pas 2.5-3 (source amd64)-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Format: 1.8
Date: Wed, 23 May 2012 14:58:19 +0200
Source: libqt4pas
Binary: libqt4pas5 libqt4pas-dev
Architecture: source amd64
Version: 2.5-3
Distribution: unstable
Urgency: low
Maintainer: Matthias Klumpp <matthias@tenstral.net>
Changed-By: Matthias Klumpp <matthias@tenstral.net>
Description: 
 libqt4pas-dev - Development files for Qt4Pas
 libqt4pas5 - Qt4 interface bindings for Pascal
Changes: 
 libqt4pas (2.5-3) unstable; urgency=low
 .
   * Fix issues with the symbols-file on some archs (again)
Checksums-Sha1: 
 4b402a6bf2b06b4cb746264f6d156b40d77af42c 1848 libqt4pas_2.5-3.dsc
 6fec39f45bb8fb6ace4b5c37723d83c3a31a863a 47206 libqt4pas_2.5-3.debian.tar.gz
 7f547ddacb07d04cd9e6a63cde652af9cf947b08 669546 libqt4pas5_2.5-3_amd64.deb
 582a5f4ddcf24001b26dc0930a0eef36b558d542 158606 libqt4pas-dev_2.5-3_amd64.deb
Checksums-Sha256: 
 b27ece2bf26aa442ef4238372dd806023b94fa0d32683b7b991ad02afd25fc9b 1848 libqt4pas_2.5-3.dsc
 b1ce1d9676ee89c1ba9904299b531e1f5e5918f4a872d923f1092540c4fcd49d 47206 libqt4pas_2.5-3.debian.tar.gz
 e0a235dbeca3ceb313a3988cbcd6d619b29abcc83f3e4fb4c53c229347adb45c 669546 libqt4pas5_2.5-3_amd64.deb
 19bafa1c673de940e0b5880296dfa8d5c140155b273a927546afdc83488dbec9 158606 libqt4pas-dev_2.5-3_amd64.deb
Files: 
 a8e911f00850ea7fb38582d9f1d371f7 1848 libs optional libqt4pas_2.5-3.dsc
 71f39fbc98da7f2583b976e00ed62ee6 47206 libs optional libqt4pas_2.5-3.debian.tar.gz
 121b02f5fbbce579c2a012039432f8f7 669546 libs optional libqt4pas5_2.5-3_amd64.deb
 82a377840bcb677f068b7ec71f56ec24 158606 libdevel optional libqt4pas-dev_2.5-3_amd64.deb

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.11 (GNU/Linux)

iQIcBAEBAgAGBQJPvOA5AAoJEElMil+/Tezr4psP/Ahc03b4I3KOIHTTGLl9vBnr
EK+b/vuV1JvrTdPFZjANmYvmfYz3M9lPnGAqe6EPZcooM/sfUhEnqtBAMbYsTXJG
pLB7OjRyyu7hDY4NNRgaX9FwbCG8etJZQCsCPIb1Vw1kXB11hqY8HKDfgjgdgy5U
mgsalmN+y/fL1CPWe8/OXS2k5JIshqie0BPHQY8KIjvm9L97RKVTYWpMK9a/LWvP
JBuAWFHad1JbFWVOILi7Zmtr5Hye1vFS+anKHhcKXtdLnuJhPbhQtEUiHbr/E8qy
aUFIQ5uI0FMgemLDwdODBMfC43Q8bGqUrNIT2vFJZQLTzqM1R4UqOk/S4MUFRjlp
L1IqmwhccKYquebZ5LenVnTcWVk2qZUW3zROd7TpF0aM69YzcP2QcDIk1l2u7cT2
NYVw5NPRLBkLhLyeK9XnErt0KXQLHFJhVAUL5WLjXO0q7KIgY/uDPLM6AgBcJwBZ
2j6hLlUK3G+4orG3r2J63p8KalG81HgjnEYkapwyupLDdawQrihU+kGXJG7Pa657
cxf5hxdJ5PscD9RxpqPrdhvbBZD4S7eAqPsWSiyCv020Ck2dxWmUt8q2hCf7D2PT
zYIFuLmrkQ/E0md+TuwdZyiIG9ZGRszKFdFjECskdqCQXyGdsx3YaFtffgfvlIun
QND8OPge6tMcUzHzIy4M
=CNq4
-----END PGP SIGNATURE-----


Accepted:
libqt4pas-dev_2.5-3_amd64.deb
  to main/libq/libqt4pas/libqt4pas-dev_2.5-3_amd64.deb
libqt4pas5_2.5-3_amd64.deb
  to main/libq/libqt4pas/libqt4pas5_2.5-3_amd64.deb
libqt4pas_2.5-3.debian.tar.gz
  to main/libq/libqt4pas/libqt4pas_2.5-3.debian.tar.gz
libqt4pas_2.5-3.dsc
  to main/libq/libqt4pas/libqt4pas_2.5-3.dsc