Back to mupen64plus-video-arachnoid PTS page

Accepted mupen64plus-video-arachnoid 1.99.5-1 (source amd64)-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

Format: 1.8
Date: Wed, 10 Oct 2012 21:43:24 +0200
Source: mupen64plus-video-arachnoid
Binary: mupen64plus-video-arachnoid mupen64plus-video-arachnoid-dbg
Architecture: source amd64
Version: 1.99.5-1
Distribution: experimental
Urgency: low
Maintainer: Tobias Loose <TobiasLoose@gmx.de>
Changed-By: Sven Eckelmann <sven@narfation.org>
Description: 
 mupen64plus-video-arachnoid - Arachnoid high-level graphics emulation for mupen64plus
 mupen64plus-video-arachnoid-dbg - Arachnoid graphics hle for mupen64plus debug symbols package
Changes: 
 mupen64plus-video-arachnoid (1.99.5-1) experimental; urgency=low
 .
   * New Upstream Version
   * Upgraded to policy 3.9.4, no changes required
   * debian/patches:
     - Remove upstream merged gcc_lto.patch and unused_glu.patch
Checksums-Sha1: 
 0d6978cd248555dc8eac47e49ce3a2dd57e6f4b9 2323 mupen64plus-video-arachnoid_1.99.5-1.dsc
 e26f16eebe4d429795023e205d52b5c6d906e37f 129886 mupen64plus-video-arachnoid_1.99.5.orig.tar.gz
 c7a95579707d4753cd65a31e3703bdcb9683d9ff 7487 mupen64plus-video-arachnoid_1.99.5-1.debian.tar.gz
 74cb94873a9c245ba9c8a686ff8238cdccb3c10d 70052 mupen64plus-video-arachnoid_1.99.5-1_amd64.deb
 ed105e11842bdd7585c43bac246abf840340cd02 279376 mupen64plus-video-arachnoid-dbg_1.99.5-1_amd64.deb
Checksums-Sha256: 
 2b8c011d2afab8cb5e11e7e13dd59e750e7209af95c5cae2aab1676c5c7c6360 2323 mupen64plus-video-arachnoid_1.99.5-1.dsc
 a01ed1a386fc3e4274f0d52c3822161dff84c9d70ee77344fa4df46015849615 129886 mupen64plus-video-arachnoid_1.99.5.orig.tar.gz
 806e53ac9ec13869fee017e9b365e23635b5064404ed151ade12086304fb7517 7487 mupen64plus-video-arachnoid_1.99.5-1.debian.tar.gz
 16fd85ff7450b9d2afbb88f4934934e87b7ee14cbef64e30a509e7038f6023de 70052 mupen64plus-video-arachnoid_1.99.5-1_amd64.deb
 c728fc4256d082239bde4f9ff01f886c888f8e9a594a107919b7150b22cd5023 279376 mupen64plus-video-arachnoid-dbg_1.99.5-1_amd64.deb
Files: 
 afa2340115b8cc1d0d8cfc48369ef34e 2323 games optional mupen64plus-video-arachnoid_1.99.5-1.dsc
 9e1faae10c1d5e127985f4ccb6f26dd4 129886 games optional mupen64plus-video-arachnoid_1.99.5.orig.tar.gz
 25e80e444493b873f9f9d52a4bbbda04 7487 games optional mupen64plus-video-arachnoid_1.99.5-1.debian.tar.gz
 30ed2c5909613ed5068bf79380036ea0 70052 games optional mupen64plus-video-arachnoid_1.99.5-1_amd64.deb
 21a43ad870af983c80ebf5e0d62ce660 279376 debug extra mupen64plus-video-arachnoid-dbg_1.99.5-1_amd64.deb

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.12 (GNU/Linux)

iQIcBAEBCgAGBQJQddB6AAoJEF2HCgfBJntGNDQP/3gGD3oqtZL0vB00nxjG5aYM
gxEvTWOh9CuFERBOop13/DWT30sE2fI42SN/h0Uu2CdzF8x7mDGabgwf+G4QWKMB
L+utOQtwnJi+tBbS79PpDD8XxP7tqPj3YaRadNk4d6lCfYZdhUhgkpyx6iPRxS89
3Cg6gkijp1RMV3mU7ju7YcnwwHoqsGG0NxkV30JGjtSFBGY3tzjj2ddy/ek/PfoR
BHqYbS1CYmpVMnp6rLAV51/9Jkstg5H28x22mXgZ5t7PHshTdyMSd65+vBxjHDpe
rmh1tRd+nlMvL7uXH5AJH9o5190FwVGBmWoCqrYDkNDMZhtBxKNoQD21TVqJF17+
dCqW+H3OZnbXZQvgDktO6oY04+hRyghiCiQweUszRUIb2fTnh5V7+uNKHf6aLbhW
6mZ1L3eKJAR0d+ZclQj/HlBk6cvKT2xCf2SQBF1sjwnmPP/Nu9qaUbi7G59QMK/x
BdqXrDd3FfqTYzzy+mlJADXyJSH0ReJnBfmvzR0JEm/7gvjiv4Hazs1blQl/93/m
xjOP01btJ/9Xbt7EpHw0sDRglSFOEgAP2Rd0PM1uiH6P1euDviYSWZ1FPkfF9X4x
WzaUq8D0m5WHOhFrNc/JpPzTxRSL5pM7bK4hKn5PppVf4CzW8oLbPWjrCmmFdl/s
Nf3kB5xhVHVCPx/KT9lC
=fnFs
-----END PGP SIGNATURE-----