Back to libc++ PTS page

Accepted libc++ 3.9.1-1 (source amd64 all) into unstable-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

Format: 1.8
Date: Thu, 29 Dec 2016 11:09:43 +0100
Source: libc++
Binary: libc++1 libc++-dev libc++-test libc++abi1 libc++abi-dev libc++abi-test libc++-helpers
Architecture: source amd64 all
Version: 3.9.1-1
Distribution: unstable
Urgency: medium
Maintainer: LLVM Packaging Team <pkg-llvm-team@lists.alioth.debian.org>
Changed-By: Sylvestre Ledru <sylvestre@debian.org>
Description:
 libc++-dev - LLVM C++ Standard library (development files)
 libc++-helpers - LLVM C++ Standard library - build helpers
 libc++-test - LLVM C++ Standard library (test cases)
 libc++1    - LLVM C++ Standard library
 libc++abi-dev - LLVM low level support for a standard C++ library (development fi
 libc++abi-test - libc++abi test cases
 libc++abi1 - LLVM low level support for a standard C++ library
Closes: 849570
Changes:
 libc++ (3.9.1-1) unstable; urgency=medium
 .
   * New upstream release
   * Fix the FTBFS with dpkg-buildpackage -A (Closes: #849570)
     Thanks to Santiago Vila for the patch
Checksums-Sha1:
 0dc4cf0767dde51b1590005d23dd6b8d9d290807 2291 libc++_3.9.1-1.dsc
 4103718f59c9deaf93d92cfa9addbc0afe0e3439 1823003 libc++_3.9.1.orig.tar.bz2
 93676fd7382fa5ed0c0398b8b888ebd546f6dcc2 11756 libc++_3.9.1-1.debian.tar.xz
 1d2295ccb55f9460b442536adfeadae0893dbe43 373956 libc++-dev_3.9.1-1_amd64.deb
 3326db4af520ab4286e03b1cf86131e2859b3ddf 5822 libc++-helpers_3.9.1-1_all.deb
 3b61da7b4d9e1e2e273851efaf4536ad56da7e35 910308 libc++-test_3.9.1-1_amd64.deb
 3530e413e2dba5e813a51e51dfd12376ba3ee6d2 178466 libc++1_3.9.1-1_amd64.deb
 83a4e375426dc5e6a1d1646fb511577339db68fc 7731 libc++_3.9.1-1_amd64.buildinfo
 ab0d5ac03abdfc6fd167c3fe1c4af241e1a941fc 80478 libc++abi-dev_3.9.1-1_amd64.deb
 1fc5cf80e357f4334cbec0eb2b4e133c4e87b9c6 454104 libc++abi-test_3.9.1-1_amd64.deb
 c870368ee892f8a0001f7165df5a2990ee1e0de9 72046 libc++abi1_3.9.1-1_amd64.deb
Checksums-Sha256:
 b42d150aa6bf71005468d59fb7d87ef0c68371182c54837839eacdb6d6e00f80 2291 libc++_3.9.1-1.dsc
 4ba830d27126a37cbfc3eef4c5b00073eef4980922cb5d20b2c1813380deff27 1823003 libc++_3.9.1.orig.tar.bz2
 93806c0e6f93849d3d141de99d286df18bc8220f485057b01ebad69ec9032ae2 11756 libc++_3.9.1-1.debian.tar.xz
 dca94eba72d32378322855f6f3459f3599519cce30ad3f004eace70e335bf701 373956 libc++-dev_3.9.1-1_amd64.deb
 c3b639fb281a959425153ef18d086f0a34ec60871a72d016d6f2183f441fe045 5822 libc++-helpers_3.9.1-1_all.deb
 87ab8752be8aa46e7813c4df9047b9419354010a5af91fe3450d0ca493b41e57 910308 libc++-test_3.9.1-1_amd64.deb
 c0b0449adbd72648cc59f99f0bcc3c303e64b6b8cac82d6ad4fa23ed21c3a65d 178466 libc++1_3.9.1-1_amd64.deb
 7c70a62904014729402c69d38e20c779bc9d7b770027f1c63e7f3cc58365ac67 7731 libc++_3.9.1-1_amd64.buildinfo
 f8491e00bebc7a1bb6d2b8cbcc4db673e248b5c5d21c7087c11572ad4aa4b634 80478 libc++abi-dev_3.9.1-1_amd64.deb
 b28c56c6a9c017ba62dd7d378d55d4642d5a04784d0cb5d9f2b2aa92e058e205 454104 libc++abi-test_3.9.1-1_amd64.deb
 7068766c34df279dbe86e8f1cd7c66ef23edef5c7c948bd07b2ccbbbd0e1df80 72046 libc++abi1_3.9.1-1_amd64.deb
Files:
 0204e98b4d92e273a08b39534eb9f739 2291 libs extra libc++_3.9.1-1.dsc
 215791fb6c592aa994caa662495573a5 1823003 libs extra libc++_3.9.1.orig.tar.bz2
 fb1dfd40538d5818120aeac258bc1699 11756 libs extra libc++_3.9.1-1.debian.tar.xz
 1d9b275d685c9ec40c2166cd33b6e58a 373956 libdevel extra libc++-dev_3.9.1-1_amd64.deb
 e09489fee4e1fc47680824df9780c5b1 5822 libs extra libc++-helpers_3.9.1-1_all.deb
 cc249e6e7351c610a120a8aa85e67bff 910308 libs extra libc++-test_3.9.1-1_amd64.deb
 8ebd02984225e43c7f26dadf859d2d11 178466 libs extra libc++1_3.9.1-1_amd64.deb
 f7139f712f208ecced0f363e4850ae31 7731 libs extra libc++_3.9.1-1_amd64.buildinfo
 af55bd813e765be1d051fabe2d102bcf 80478 libdevel extra libc++abi-dev_3.9.1-1_amd64.deb
 5af6fdeeb3eb0cbea9046ba2f90c7c8f 454104 libs extra libc++abi-test_3.9.1-1_amd64.deb
 5eaa35f088e5f7fbeb94358208daeea9 72046 libs extra libc++abi1_3.9.1-1_amd64.deb

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQIcBAEBCAAGBQJYZPcxAAoJEH5lKNp1LxvhsdoP/3fBZFvZk/FGa80TSeqGpsMO
7/+tmUE+7Azlu7oLEF4+xFFOd2hLFD4LDjWw7+aNJGZXA/xwiUx6Cz8Z6dm0Lq0h
3DJOuRNjBlddZ14hCgFk1QmoVQiEf2VMGFAaB8qxXgfrIlpfLMO01PYHvroGmzoO
R1c834/fqwr2ffsvyiU8Lr2yxnqTAGJw9fLXv4WaIB9T5x0ZOaU2KJslY94Rvhan
vbvirdqtF/sALNdbyCd4yZ7VSZXIPIameIWglI8TCrfk6rojmo24r1rNOz5FvDTb
Bpsyq5qIKMJzXOHMn2R0wDJEoBSwST9q1gVwHskCjgGV5yKWkFhs3Ngq1TrdCbyi
QvwjfbEi4cQDi1isOThyqLwPmvsthCCud/o5DN9V41eJaLLo+G65vv/T/OGm7khS
CYlhpd6h9mMvRCOdGYl3xz+z4B9Zq+JQ0CRA5Dcl71LazzBDjjxN/vRti+cRAHnl
5NoA80wnx8FrjJBe825ppjglR1eR5QplN0V8MVpANUHfpSmHVsEC29e9XuFfUgwN
U1vuATjkLRv3AL6fTW3J+Kcfgsd8r9TERPfUM5mr0g13Xpn+RUfxcLpiytZoO8Fc
hM4x3cZ99yqhxi8J/vYG0qxhOP4bYnoNHTu3caFDuNxzcPk3OYZifcYQGXMivy0k
6qWpTd6b6XQC7Y83on8/
=4cKv
-----END PGP SIGNATURE-----